Artykuły

Regulamin konkursu „Wymyśl imię dla młodego pancernika”

Data publikacji: 10.07.2020

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Organizatorem konkursu na Facebooku (zwanym dalej “Konkursem”), jest Prosave.pl Sp. z o.o., ul. Odlewnicza 4 , 03-231 Warszawa (zwany dalej „Organizatorem”).

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

3. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

4. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook.

6. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/prosavepl/ (zwanej dalej “Fanpage”).

7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU


1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które polubiły profil https://www.facebook.com/prosavepl/ i zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

3. W Konkursie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA


1. W Konkursie przewidziano 1 nagrodę główną i 3 wyróżnienia – dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §6 oraz .

2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) są:

a) 1 nagroda główna: aparat fotograficzny Panasonic Lumix DMC-FX30 oraz możliwość uczestniczenia i osobistego odsłonięcia tabliczki z nowym imieniem pancernika w Ogrodzie Zoobotanicznym w Toruniu, przy ul. Bydgoskiej 7

b) 3 nagrody wyróżnienia: wejściówka dla 2 osób do Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu, przy ul. Bydgoskiej 7 3. Informacje o Nagrodach będą zawarte w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Prosave.pl, https://www.facebook.com/prosavepl/.

4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

5. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU


1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/prosavepl/

2. Konkurs trwa od dnia 10.07.2020 do 20.07.2020r.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW


1. Aby wziąć udział w konkursie, należy pod postem konkursowym napisać w komentarzu propozycję imienia dla młodego pancernika – bolity południowego z toruńskiego Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu, urodzonego 25.04.2020, będącego pod honorowym patronatem Prosave.pl Sp. z o.o.

2. Spośród wszystkich osób, które w komentarzu pod postem konkursowym zaproponują imię dla młodego pancernika, jury dokona wyboru imienia i wyłoni zwycięzców.

3. Jury zostanie powołane przez organizatora i będą nim pracownicy Prosave.pl Sp. z o.o. Decyzje jury są ostateczne.

4. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość propozycji imienia.

5. W przypadku kilku takich samych propozycji zgłoszonych przez różnych uczestników konkursu, o wyborze zwycięzcy decyduje kolejność zgłoszeń (data i godzina napisania komentarza na Fanpage Prosave.pl)

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu https://www.facebook.com/prosavepl/ do 4 dni od zakończenia konkursu.

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD


1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu.

3. Nagrodę główną otrzyma 1 osoba, której propozycja imienia dla młodego pancernika zostanie wybrana przez jury.

4. Nagrody wyróżnienia zostaną wybrane przez jury.

5. Zwycięzca Konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną powiadomione o wygranej i warunkach odbioru Nagrody w ciągu 3 dni od zakończenia konkursu.

6. Publiczna informacja o wygranych zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie https://www.facebook.com/prosavepl/

7. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane zwycięzcom do 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora danych do wysyłki nagrody.

8. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Zwycięzcę konkursu.

9. Istnieje możliwość odbioru osobistego nagrody głównej przez zwycięzcę konkursu w dniu odsłonięcia tabliczki w Ogrodzie Zoobotanicznym w Toruniu.

10. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA


1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

§ 9. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ


1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 5 dni od dnia wydania Nagrody.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Wymyśl imię dla młodego pancernika”.

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.07.2020r. i obowiązuje do rozstrzygnięcia konkursu.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.prosave.pl

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.prosave.pl8cbf65a9cfb5d2b06642462372c6fc5cb3801e6e9aa86d8bf0d824e212c6e643