Artykuły

Optymalna ochrona rąk pracowników – przepisy i normy BHP

Data publikacji: 06.09.2019

W wielu branżach dłonie i ręce pracowników narażone są na ryzyka uszkodzeń. Przed wieloma z zagrożeń pracownicy mogą skutecznie chronić się za pomocą odpowiednio i optymalnie dobranych środków ochrony rąk. Jednak aby taka ochrona była precyzyjnie dopasowana i mogła być skuteczna, niezbędne jest poznanie obowiązujących norm i przepisów BHP z tego zakresu. Polskie i europejskie ustawodawstwo jasno precyzuje wymogi względem środków indywidualnych ochrony rąk. Przedstawiamy zestawienie najważniejszych norm i aktów prawnych dotyczących ochrony rąk pracowników.

Kiedy chronić ręce pracowników i jak dobrać odpowiednią ochronę

Potrzeba stosowania rękawic ochronnych wcale nie jest taka oczywista. Rękawice robocze mogą być stosowane także profilaktycznie, jednak same w sobie mają znacznie mniejsze właściwości ochronne. Obowiązek zapewnienia optymalnej ochrony rąk pracowników leży bezpośrednio po stronie pracodawcy. Jednak aby mógł on skutecznie chronić ręce pracowników, musi mieć świadomość, kiedy taka ochrona jest niezbędna. Niezwykle ważne jest rozpatrzenie czynników ryzyka. Na tej podstawie nie tylko można rozpoznać czy ochrona rąk jest potrzebna, ale także jakiego typu zabezpieczeń użyć. Wybierając i dobierając optymalną ochronę rąk dla pracowników, należy uwzględnić przede wszystkim stopień ryzyka narażenia rąk na działanie szkodliwych czynników oraz rodzaj zagrożeń występujących na danym stanowisku pracy. Trzeba także wziąć pod uwagę częstotliwość i intensywność działania czynnika szkodliwego. Nie bez znaczenia pozostaje również rodzaj wykonywanej pracy, czyli stopień skomplikowania zadań, potrzeba precyzji czy zapewnienia pewnego uchwytu. Zarówno to, jak i obszar kończyny, który zostaje narażony na działanie niebezpiecznego czynnika, decyduje o konstrukcji i wyborze konkretnego modelu rękawic.

Jak skutecznie chronić ręce pracowników

Wybór rękawic ochronnych i roboczych jest bardzo szeroki. Dzięki tak rozległej ofercie, z łatwością można dobrać odpowiednie zabezpieczenie rąk do każdej sytuacji i stanowiska pracy oraz w zależności od rodzaju zagrożenia. Jednak wymagany jest pewien przewodnik i wstępne zorientowanie się w rodzajach rękawic, aby nie zgubić się w bogactwie oferowanych produktów.
Dyrektywa Unijna 89/686/EWG dzieli wszelkie zagrożenia na trzy kategorie. Na tej podstawie można nieco zawęzić wybór. Kategoria I to sytuacje minimalnego ryzyka. Rękawice zakwalifikowane do tej właśnie kategorii mają za zadanie chronić przed powierzchownym uszkodzeniem naskórka, czy nieagresywnymi środkami chemicznymi. Nie nadają się natomiast do stosowania w zakładach przemysłowych, gdyż ochrona jaką zapewniają, jest niewystarczająca w panujących tam warunkach. Rękawice kategorii II zapewniają ochronę w sytuacji średniego ryzyka. Do tej kategorii w największej mierze zaliczają się rękawice chroniące przed chemikaliami i uszkodzeniami mechanicznymi. Sprawdzają się one w pracach przemysłowych. Kategoria III to rękawice niezbędne w sytuacjach najwyższego ryzyka wystąpienia uszkodzenia ciała. Znajdują zastosowanie w pracach, gdzie zachodzi kontakt z agresywnymi substancjami chemicznymi czy przy wysokim napięciu.

Normy i przepisy dotyczące ochrony rąk pracowników

Stworzono szereg norm i przepisów regulujących zastosowanie, użytkowanie, ale również konserwację i wyrób środków ochrony rąk. W Polsce, podobnie jak w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej, obowiązuje Dyrektywa 89/656/EWG. Jest to przepis prawny, którego zadaniem jest ujednolicenie ustawodawstw dotyczących środków ochrony pracowników we wszystkich krajach członkowskich. Jedną z najważniejszych norm, które jednocześnie najbardziej ogólnie określają wymagania względem rękawic roboczych i ochronnych, jest norma PN-EN 420. Określa ona zarówno wymagania konstrukcyjne i projektowe względem rękawic ochronnych, jak również kryteria dotyczące odporności materiałów, z których wykonane są środki ochrony rąk pracowników. Norma ta znajduje zastosowanie względem wszystkich rękawic produkowanych i dystrybuowanych na terenie Polski.

280b4e527408b310becb77a97be1066a8a0f363c788b935cf753d75a73f6c91b