Artykuły

Promocja walentynkowa "Para do pary"

Data publikacji: 14.02.2020

Promocja walentynkowa - para do pary

Regulamin promocji "PARA do PARY"

1. Postanowienia wstępne

1.1. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą „PARA do PARY” określa zasady i uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w promocji, a także obowiązki organizatora (dalej również: „Regulamin”).
1.2. Organizatorem promocji „PARA do PARY” (dalej również: „Promocja”) jest firma Prosave.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Odlewniczej 4, NIP: 879-20-71-639 REGON: 871121090, zwaną dalej również: „Organizatorem”.
1.3. Promocja prowadzona jest w Outlecie BHP przy ul. Polnej 127 w Toruniu (dalej również: „Sklep”).
1.4. W Promocji mogą uczestniczyć wszystkie osoby dokonujące zakupów w Outlecie BHP przy ul. Polnej 127 w Toruniu (dalej również: „Uczestnik”) w dniach od 14.02.2020-21.02.2020r.

2. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji

2.1. Przy zakupie 1 pary rękawic ocieplanych JobSafe Dragon Winter, druga para tych samych rękawic za 1 zł netto.
2.2. W promocji biorą udział tylko rękawice ocieplane JobSafe Dragon Winter.
2.3. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny.
2.4. Aby wziąć udział w Promocji, należy dokonać zakupu w Outlecie BHP przy ul. Polnej 127 w Toruniu 1 pary rękawic ocieplanych JobSafe Dragon Winter. Klient otrzyma możliwość zakupu drugiej pary JobSafe Dragon Winter za 1 zł netto.
2.5. W czasie trwania Promocji, Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków Promocji określonych w Regulaminie.
2.6. Uczestnik Promocji będący konsumentem jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami i zasadami określonymi w regulaminie Sklepu, od umowy sprzedaży wszystkich produktów zakupionych w ramach Promocji.

3. Postanowienia końcowe

3.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 14.02.2020 roku.
3.2. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami dotyczące Promocje będą rozstrzygane zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.
3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty):

  • zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji.
  • zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
  • 3.4. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Outlecie BHP przy ul. Polnej 127 w Toruniu.

    5269d33c94b63dadf1fdc9c20130d60797f5a95218a4b080ac6136189a27479e