Regulamin sklepu

z dnia

Regulamin sklepu internetowego www.prosave.pl

1. Informacje ogólne

Następującym wyrażeniom użytym w tekście niniejszego Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

1.1 Regulamin - niniejszy Regulamin sklepu internetowego (dalej Regulamin) określający prawa i obowiązki Prosave.pl oraz Klientów związane z korzystaniem z Usługi, jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.2 Sklep internetowy – to strona internetowa o adresie www.prosave.pl (dalej Sklep internetowy) prowadzona przez Usługodawcę.

1.3 Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegająca na założeniu Konta w Sklepie internetowym dzięki czemu Usługobiorca zyskuje możliwość zawierania umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego, dodawania towarów do koszyka, wysłania do Prosave.pl zapytania ofertowego, dostępu do faktur dotyczących zakupów dokonanych w Sklepie internetowym, sprawdzenia statusu swoich zamówień, dostępu do historii zamówień.
Usługa jest świadczona nieodpłatnie. W przypadku Konsumentów, Usługa jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta. Na treść umowy składają się wszystkie funkcjonalności Konta oraz niniejszy Regulamin.

1.4 Usługodawca: Prosave.pl z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000179393, o kapitale zakładowym w wysokości 4.300.000,00 zł w całości wpłaconym, legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 879-20- 71-639, REGON: 871121090. Usługodawca jest Sprzedawcą w ramach Umowy sprzedaży.

1.5 Usługobiorca – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która założyła Konto w Sklepie internetowym. Usługobiorca jest Klientem w ramach Umowy sprzedaży. Osoba zakładająca Konto w imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej oświadcza, że jest upoważniona do działania w imieniu tej osoby.

1.6 Użytkownik – podmiot korzystający ze Sklepu internetowego do czasu zalogowania się do Konta w Sklepie internetowym.

1.7 Konto – podstrona Sklepu internetowego, dostępna po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji na stronie Sklepu internetowego. W ramach Konta dostępnego za pośrednictwem strony www.prosave.pl, Usługobiorca ma możliwość zawierania umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego, dodawania towarów do koszyka, wysłania do Prosave.pl zapytania ofertowego, dostępu do faktur dotyczących zakupów dokonanych w Sklepie internetowym, sprawdzenia statusu swoich zamówień, dostępu do historii zamówień.

1.8 Informacje handlowe – informacje o towarach wyświetlane w Sklepie internetowym. Informacje handlowe w zakresie ceny oraz dostępności towaru, na etapie przed dodaniem towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.

1.9 Klauzule – zgody w formie tzw. „check-boxów” w ramach formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego na etapie rejestracji w Sklepie internetowym, których zaznaczenie oznacza zgodę na treść niniejszego Regulaminu, OWS oraz Polityki prywatności Sklepu internetowego, oraz odrębnie zgodę przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym, oraz zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną.

1.10 Dni robocze: dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy.

1.11 Ogólne Warunki Sprzedaży Sklepu internetowego (OWS): zbiór ogólnych warunków stanowiących element każdej Umowy sprzedaży, dostępne na stronie Sklepu internetowego www.prosave.pl/ows,54.

1.13 Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny. W przypadku Konsumentów, umowa sprzedaży jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumentów. Na treść umowy składa się zamówienie oraz OWS.

1.14 Oferta – treść oznaczona jako „Podsumowanie zamówienia”, wyświetlana Klientowi po dodaniu towaru do Koszyka. Ofertą jest również propozycja zawarcia umowy oznaczona jako Oferta, przygotowana przez Prosave.pl w odpowiedzi na wysłanie przez Klienta zapytania do Prosave.pl z użyciem przycisku „Zapytaj o produkt” lub „Zapytaj o towar” na stronie Sklepu internetowego. Oferta, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest udostępniona przez Prosave.pl w zakładce „Oferty” na Koncie Klienta.

1.15 Zapytanie ofertowe – funkcja dostępna na stronie Sklepu internetowego za pośrednictwem przycisku „Pytania o produkt” umożliwiająca skierowanie do Prosave.pl zapytania o przygotowanie oferty dotyczącej towarów nie dostępnych standardowo w Sklepie internetowym lub o przygotowanie oferty na innych warunkach w zakresie ceny lub kosztów transportu, niż dostępne dla tego Klienta na normalnych zasadach obowiązujących go w Sklepie internetowym.

1.16 Login: adres poczty elektronicznej Użytkownika używany podczas rejestracji w Sklepie internetowym i każdorazowego logowania się w Sklepie internetowym.

1.17 Hasło: zestaw znaków konieczny do autoryzacji Użytkownika podczas logowania w Sklepie internetowym. Hasło jest określane samodzielnie przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie internetowym.

1.18 Koszyk: elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym, za pomocą którego Użytkownik/Klient dokonuje wyboru towarów w celu złożenia zamówienia.

1.19 Niniejszy Regulamin jest udostępniony do wydrukowania, pobrania, odtwarzania i utrwalenia na stronie Sklepu internetowego, w zakładce „Regulamin”.

2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca

2.1 Wymagania techniczne, które musi spełnić Usługobiorca, aby korzystać z Usługi za pośrednictwem strony www:
a) podłączenie do Internetu
b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.5 lub Opera, Firefox lub Chrome w najwyższej wersji.
c) rozdzielczość ekranu minimum 1024x768,
d) Komputer Usługobiorcy musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies", aktywny interpretator JavaScript oraz zainstalowany flash plug-in,
e) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

3. Warunki zawierania i wykonywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną

3.1 Użytkownik może założyć Konto w toku procesu zakupu towaru w Sklepie internetowym lub bez konieczności jednoczesnego zakupu towaru w Sklepie internetowym.

3.2 Utworzenie Konta w Sklepie internetowym bez jednoczesnego zakupu towaru przebiega w sposób następujący:

3.2.1 Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie Sklepu internetowego, dbając aby w formularzu uzupełnić wszystkie pola oznaczone „*”. Odmowa uzupełnienia pola oznaczonego „*” uniemożliwia utworzenie Konta. Symbolem „*” oznaczone są jedynie dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, polegającego na posiadaniu Konta.

3.2.2 Poza podaniem danych osobowych, o których mowa w pkt. 3.2.1 warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu sklepu internetowego, OWS oraz treść Polityki prywatności. Użytkownik nie jest zobowiązany do akceptacji pozostałych Klauzul dostępnych na etapie rejestracji Konta.

3.2.3 Użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny, zaznaczając pole „check box” „Akceptuję Regulamin, OWS oraz Politykę prywatności” oraz klikając na przycisk „Zarejestruj się” na stronie Sklepu internetowego: Logowanie/Rejestracja oświadcza i potwierdza, że:
a) podane w ww. formularzu dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym
b) podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
c) zapoznał się z Regulaminem, OWS oraz Polityką prywatności i zobowiązuje się ich przestrzegać.

3.2.4 Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz kliknięciu na przycisk „Zarejestruj się”, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas zakładania Konta wysyłana jest przez Prosave.pl wiadomość zawierająca zawiadomienie o utworzeniu Konta przez osobę posługującą się ww. adresem poczty elektronicznej. Warunkiem dokończenia procesu tworzenia Konta jest potwierdzenie tego faktu poprzez kliknięcie przez adresata tej wiadomości na link dołączony do ww. wiadomości. Od tej chwili możliwe jest korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

3.2.5 W przypadku, gdy zakładanie Konta następuje w trakcie procesu zakupowego, Użytkownik będzie zobowiązany do podania danych, o których mowa w ust. 3.2.1 oraz do kliknięcia na przycisk „Zarejestruj się”. W takim przypadku do użytkownika jest wysyłana przez Prosave.pl wiadomość zawierająca zawiadomienie o utworzeniu Konta przez osobę posługującą się ww. adresem poczty elektronicznej.

3.3 Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się do niego podając odpowiednie Login i Hasło. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za skutki udostępniania przez siebie Loginu i Hasła osobom trzecim, w szczególności swoim pracownikom lub współpracownikom. W celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji dokonywanych za pośrednictwem Sklepu internetowego, Klient powinien stosować się do następujących zasad:

3.3.1 Nie ujawniać loginu i hasła osobom nieupoważnionym przez Klienta do dostępu do Konta.

3.3.2 Wprowadzać login oraz hasło w sposób uniemożliwiający innym osobom ich poznanie.

3.3.3 Nie zapisywać hasła.

3.3.4 Zmieniać hasło w regularnych odstępach czasu.

4. Warunki rozwiązywania oraz odstąpienia od umów o świadczenie usługi drogą elektroniczną

4.1 Usługobiorca może rozwiązać umowę o świadczenie Usług w każdym czasie, bez okresu wypowiedzenia, poprzez wysłanie oświadczenia woli w sprawie zamknięcia Konta w dowolny sposób zapewniający jego doręczenie Prosave.pl, w szczególności poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres sklep@prosave.pl lub w formie pisemnej na adres: Prosave.pl Sp. z o. o., ul. Polna 127, 87-100 Toruń.

4.2 Rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie Usług nie ma wpływu na obowiązek wykonania Umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego do czasu otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia woli w sprawie zamknięcia Konta.

4.3 Rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie Usług nie ma wpływu na skuteczność zamówienia kuriera w celu odbioru towaru, złożonego do czasu otrzymania przez Prosave.pl oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie zamknięcia Konta.

4.4 Rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie Usług nie ma wpływu na skuteczność zgłoszenia reklamacji do czasu otrzymania przez Prosave.pl oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie zgłoszenia reklamacji.

4.5 Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie Usług za wypowiedzeniem w przypadku okoliczności Siły Wyższej, zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu jak również w przypadku nie wyrażenia przez Usługobiorcę zgody na zmiany w treści Polityki prywatności. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zostanie przesłane w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany na etapie tworzenia Konta.

4.6 Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę nie ma wpływu na obowiązek wykonania Umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego do czasu upływu terminu wypowiedzenia umowy.

4.7 Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę nie ma wpływu na obowiązek odbioru towaru przez kuriera, w przypadku złożenia zamówienia przez Klienta do czasu upływu terminu wypowiedzenia umowy.

4.8 Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę nie ma wpływu na skuteczność zgłoszenia reklamacji do czasu otrzymania przez Prosave.pl oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie zgłoszenia reklamacji.

4.9 Użytkownik zakładający Konto w Sklepie internetowym jako Konsument, ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usług w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

4.10 Aby skorzystać z ww. prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Prosave.pl Sp. z o. o., ul. Polna 127, 87-100 Toruń, e-mail: sklep@prosave.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (formularz odstąpienia od umowy wysłany drogą pocztową lub pocztą elektroniczną).

4.11 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu ww. prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4.12 Wzór formularza odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi polegającej na założeniu Konta w Sklepie internetowym)

Adresat: Prosave.pl, ul. Polna 127, 87-100 Toruń, adres e-mail: sklep@prosave.pl

Ja/My(*)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Proszę o przelanie wartości zwracanego zamówienia na konto bankowe:

Nazwa banku: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .

Numer rachunku: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres konsumenta(-ów)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Postępowanie reklamacyjne

5.1 Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawie dotyczącej Usługi.

5.2 Reklamacja w sprawie Usługi może zostać złożona w dowolny sposób zapewniający dojście oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie reklamacji do Prosave.pl, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@prosave.pl. lub w formie pisemnej na adres: Prosave.pl Sp. z o. o., ul. Polna 127, 87-100 Toruń.

5.3 Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:
a) dane Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej),
b) uzasadnienie reklamacji

5.4 Prosave.pl dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni roboczych.

5.5 Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

6. Zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym
Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

7. Dane osobowe
Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych klientów Sklepu dostępne są na stronie www.prosave.pl/polityka-prywatnosci,18

8. Prawa autorskie

8.1 Strona internetowa Sklepu internetowego jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane wyraźnie Użytkownikowi/Usługobiorcy na podstawie niniejszego Regulaminu pozostają zastrzeżone na rzecz Usługodawcy lub podmiotów udzielających Usługodawcy licencji na korzystanie z poszczególnych utworów prezentowanych w postaci zawartości Strony internetowej.

8.2 Użytkownik/Usługobiorca może korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Sklepu internetowego w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27.07.2001 r. o ochronie baz danych.

9. Postanowienia końcowe

9.1 Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy na etapie logowania się do Konta w Sklepie internetowego. Usługobiorca będzie związany postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowie Regulaminu w terminie 14 dni od dnia jego powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych przez Prosave.pl z Usługobiorcą za pośrednictwem Sklepu internetowego do dnia wejścia w życie nowego Regulaminu.

9.2 Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2017 r.

 

 
50bfe4eab8f46de2371c93ed8a86bb3eee03f47abaac5b517dc4dcd835600a3d