Artykuły

REGULAMIN KONKURSU „NARYSUJ RODZINKĘ PANCERNIKÓW PROSAVE.PL"

Data publikacji: 01.06.2020

Nasz mały Pancernik


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Organizatorem konkursu na Facebooku (zwanym dalej “Konkursem”), jest Prosave.pl Sp. z o.o., ul. Odlewnicza 4 , 03-231 Warszawa (zwany dalej „Organizatorem”).

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

3. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia. 

4. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu. 

5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 

6. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/prosavepl/ (zwanej dalej “Fanpage”). 

7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.


§ 2. UCZESTNICY KONKURSU


1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie dzieci, których rodzice lub opiekunowie posiadają aktywne konto w serwisie Facebook.com, polubiły profil https://www.facebook.com/prosavepl/ i zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”). 

2. Rodzic lub opiekun uczestnika oświadcza, że: 

a. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu; 

b. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje; 

c. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook; 

d. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie; 

3. W Konkursie mogą uczestniczyć dzieci pracowników i współpracowników Organizatora.


§ 3. NAGRODA


1. W Konkursie przewidziano 3 nagrody – dla dzieci wyłonionej w sposób wskazany w §6.

2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) są 3 tablety do rysowania. 

3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Prosave.pl, https://www.facebook.com/prosavepl/ .

4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. 

5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.


§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU


1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/prosavepl/  

2. Konkurs trwa od dnia 1.06.2020 do 14.06.2020r. Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 8.06.2020. Od 9.06.2020 do 14.06.2020 będzie trwało publiczne głosowanie na najlepsze prace na profilu https://www.facebook.com/prosavepl/  

3. Konkurs jest rozgrywany w 3 kategoriach wiekowych: 

a. I kategoria wiekowa: od 0 do 6 lat, 

b. II kategoria wiekowa: od 7 do 10 lat, 

c. III kategoria wiekowa: od 11 lat.


§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE


1. Aby wziąć udział w konkursie, należy: 

a. Narysować rodzinę pancerników. 

b. Prace konkursowe należy zeskanować lub sfotografować i przesłać: 

- w wiadomości prywatnej na naszym profilu FB, lub 

- mailem na adres: marketing@prosave.pl, lub 

- pocztą na adres: Prosave.pl Sp. z o.o., Dział Marketingu, ul. Polna 127, 87-100 Toruń do dnia 8.06.2020r. 

2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną o dowolnym formacie, wykonaną w dowolnej technice (kolorowanie, malowanie, naklejanie ozdób 3D itd. Temat pracy: „Rodzina pancerników”. 

3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi. 

4. Każdy z uczestników konkursu może przekazać tylko jedną pracę. 

5. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy. 

6. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem, kategorią wiekową w jakiej startuje oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, numer telefonu do kontaktu. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. 

7. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD


1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu. 

3. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy, pomysłowość i oryginalność, zgodna z oceną i gustem osób głosujących. 

4. Nagrody będą przyznawane we wszystkich 3 kategoriach wiekowych oddzielnie, w każdej z kategorii zostanie wyłoniona i nagrodzona jedna praca. 

5. Nagrodę otrzymają 3 osoby, których zeskanowane lub sfotografowane prace zostaną ocenione największą ilością głosów (like) w publicznym głosowaniu ogłoszonym na profilu https://www.facebook.com/prosavepl/

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na naszym profilu https://www.facebook.com/prosavepl/ do 3 dni od zakończenia konkursu. 

7. Rodzice lub opiekunowie Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody w ciągu 3 dni od zakończenia konkursu. 

8. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wysłana zwycięzcy do 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora danych do wysyłki nagrody. 

9. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Zwycięzcę konkursu.


§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA


1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne. 

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy: 

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej); 

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka; 

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich; 

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu; 

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.


§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. 

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu. 

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.


§ 9. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ


1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 5 dni od dnia wydania Nagrody. 

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem "Narysuj rodzinę pancerników"

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.


§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.06.2020r. i obowiązuje do rozstrzygnięcia konkursu. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.prosave.pl  

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.prosave.pl93a30cb79205e975a18452a3121fd79fbd351a394a2dd613f8ba1f4bc6b93810