Artykuły

Regulamin promocji "Piłka plażowa gratis"

Data publikacji: 13.07.2020

1. Postanowienia wstępne

 

1.1. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą „Piłka plażowa gratis” określa zasady i uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w promocji, a także obowiązki organizatora.

1.2. Organizatorem promocji jest firma Prosave.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Odlewniczej 4, NIP: 879-20-71-639 REGON: 871121090, zwaną dalej również: „Organizatorem”.

1.3. Promocja prowadzona jest w Outlecie BHP przy ul. Polnej 127 w Toruniu.

1.4. W Promocji mogą uczestniczyć wszystkie osoby dokonujące zakupów w Outlecie BHP przy ul. Polnej 127 w Toruniu (dalej również: „Uczestnik”) w terminie od 13.07.2020r. do wyczerpania zapasów.

 

2. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji

 

2.1. Aby wziąć udział w Promocji, należy dokonać zakupu w Outlecie BHP przy ul. Polnej 127 w Toruniu produktów za łączną kwotę min. 200 zł brutto (słownie: trzysta złotych brutto).

2.2. Po dokonaniu zakupów za łączną kwotę określoną w pkt. 2.1 regulaminu, uczestnik otrzymuje piłkę plażową z logo prsave.pl gratis.

2.3. Każdy z uczestników może wziąć udział w promocji maksymalnie 3 razy, a podstawą wydania piłki plażowej jest paragon lub FV na sumę określoną w pkt. 2.1. niniejszego regulaminu. Jedna faktura lub paragon upoważnia do odbioru 1 gratisu.

2.4. Przy odbiorze piłki plażowej od sprzedawcy, Uczestnik jest zobowiązany pokwitować jej odbiór, pozostawiając swoje dane kontaktowe: Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres firmy, telefon kontaktowy.

2.5. W przypadku zwrotu zakupionych produktów, Uczestnik jest zobowiązany zwrócić gratis.

2.6. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny.

2.7. Przyznany przez Organizatora w ramach Promocji gratis nie podlega wypłacie w formie pieniężnej lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy.

 

3. Przetwarzanie danych osobowych

 

3.1. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Promocji.

3.2. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Promocji.

3.3. Uczestnicy Promocji mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania.


4. Postanowienia końcowe

 

4.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od dnia 13.07.2020 roku.

4.2. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami dotyczące Promocje będą rozstrzygane zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.

4.3. Wzięcie udziału w promocji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.b09f6304e0c7d6d31ba843aa16556071445a135dd2fac8a90e584ef0bc4f64a2