Artykuły

Promocja Walentynkowa

Data publikacji: 08.02.2021

Walentynki - kup wybrany produkt marki 3M, a otrzymasz okulary gratis

1. Postanowienia wstępne

1.1. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą „Walentynki - kup wybrany produkt marki 3M, a otrzymasz okulary gratis” określa zasady i uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w promocji, a także obowiązki organizatora (dalej również: „Regulamin”).
1.2. Organizatorem promocji „Walentynki – kup wybrany produkt marki 3M, a otrzymasz okulary gratis” (dalej również: „Promocja”) jest firma Prosave.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Odlewniczej 4, NIP: 879-20-71-639 REGON: 871121090, zwaną dalej również: „Organizatorem”.
1.3. Promocja prowadzona jest w Outlecie BHP przy ul. Polnej 127 w Toruniu (dalej również: „Sklep”).
1.4. W Promocji mogą uczestniczyć wszystkie osoby dokonujące zakupów w Outlecie BHP przy ul. Polnej 127 w Toruniu (dalej również: „Uczestnik”) w dniach od 08.02.2021-12.02.2021r.

2. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji

2.1. Przy zakupie produktu marki 3M okulary marki 3M Klient otrzyma gratis.
2.2. W promocji biorą udział tylko okulary marki 3M.
2.3. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny.
2.4. Aby wziąć udział w Promocji, należy kupić wybrany produkt marki 3M w Outlecie BHP przy ul. Polnej 127 w Toruniu Klient otrzyma parę okularów marki 3M gratis.
2.5. W czasie trwania Promocji, Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków Promocji określonych w Regulaminie.
2.6. Uczestnik Promocji będący konsumentem jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami i zasadami określonymi w regulaminie Sklepu, od umowy sprzedaży wszystkich produktów zakupionych w ramach Promocji.

3. Postanowienia końcowe


3.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 08.02.2021 roku.
3.2. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami dotyczące Promocje będą rozstrzygane zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.
3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty):
- zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;
- zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
3.4. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Outlecie BHP przy ul. Polnej 127 w Toruniu.

2d69332698680dff4fb1acdaba7ac95d89efdf4070862e0fbe6608be1714d3e0