Zintegrowany System Zarządzania

 

Firma PROSAVE.PL  działa w Zintegrowanym Systemie Zarządzania zgodnym z normami EN ISO 9001:2008 oraz EN ISO 14001:2004. Zintegrowany System Zarządzania jest nadzorowany i certyfikowany nieprzerwalnie od roku 2004 przez Buremu Veritas Certification. Poprzez funkcjonujący Zintegrowany System Zarządzania pragniemy spełniać oczekiwania naszych Klientów oraz wypełniać deklaracje zawarte w naszej Polityce Jakości i Środowiskowej.

Polityka jakości i środowiskowa firmy "PROSAVE.PL" Sp. z o.o. w Warszawie.

Misją firmy „PROSAVE.PL” jest osiągnięcie pełnej satysfakcji Klienta poprzez specjalizowanie się w kompleksowej usłudze projektowania, produkcji oraz sprzedaży w całym obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zarząd „PROSAVE.PL” będąc świadomy oddziaływania Spółki na środowisko podjął zobowiązanie do ciągłego i planowanego zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. Obejmuje to zapobieganie zanieczyszczeniom i spełnianie mających zastosowanie wymagań przepisów prawnych i innych wymagań dotyczących Spółki, do których się zobowiązała i które dotyczą jej aspektów środowiskowych.

Dążąc do utrzymania i pogłębiania zdobytego zaufania klientów, Zarząd zobowiązuje się do stałego podnoszenia jakości wyrobów i dbania o stan środowiska naturalnego, przy uwzględnieniu potrzeb i oczekiwań innych zainteresowanych stron przy jednoczesnym spełnieniu wymagań prawnych i norm.

Zarząd „PROSAVE.PL” zobowiązuje się do :

  • spełniania wymagań i oczekiwań klientów mając na względzie ich dobro i ochronę środowiska naturalnego,
  • ciągłego zmniejszania uciążliwości środowiskowych,
  • racjonalnego wykorzystywania energii i paliw,
  • prowadzenie racjonalnej i nie stwarzającej zagrożenia dla środowiska gospodarki odpadami poprzez segregację, zabezpieczanie lub przekazywanie do dalszego recyklingu czy utylizacji,
  • podnoszenia kwalifikacji, świadomości oraz uwzględniania roli i angażowania pracowników do działań w zakresie: zarządzania jakością oraz ochrony środowiska,
  • ciągłego doskonalenia działań w zakresie zarządzania jakością i środowiskowego,
  • uaktualniania niniejszej Polityki i celów oraz zadań z niej wynikających, ich okresowego przeglądania oraz zapewnienia odpowiednich zasobów i środków do jej realizacji.

Przyjęte zobowiązania są publicznie dostępne, zrozumiane i realizowane przez pracowników Spółki. Niniejsza Polityka jest zakomunikowana wszystkim osobom pracującym dla lub w imieniu „PROSAVE.PL” Sp. z o.o.

Narzędziem zapewniającym osiągnięcie zakładanych celów jest funkcjonowanie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowego zgodnie z wytycznymi zawartymi w EN ISO 9001:2008 oraz EN ISO 14001:2004.

 

Certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania

certyfikat
certyfikat
 
58b20fee606d5d5d07fb786c835231d07fd5ac23b085a71baec0cd0884910d83