Outsourcing

OUTSOURCING w obszarze BHP

to przekazanie podmiotowi zewnętrznemu:

Funkcji operatora magazynu
Funkcji operatora magazynu 24h –IVM
Funkcji zarządzającego kartotekami pracowniczymi
Funkcji organizatora serwisu prania odzieży
Funkcji zarządzania zapasami artykułów BHP i odzieży

Funkcji raportowania- budżetowanie

Już teraz potrzebne do produkcji materiały, komponenty i środki ochrony pracy są dostępne 24 h na stanowisku pracy!

Pełna kontrola zużycia! Pełna dostępność dla Pracowników! Gwarancja oszczędności dla Firmy!

schemat-outsourcing

KORZYŚCI DLA KLIENTA Z TYTUŁU WPROWADZENIA OUTSOURCINGU

 1. NIŻSZE KOSZTY ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM – pracownicy/koszty
 2. NIŻSZE KOSZTY UTRZYMANIA MAGAZYNU – najem/koszty
 3. USPRAWNIENIE ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ – kartoteki/wiedza
 4. NIŻSZE KOSZTY ZAANGAŻOWANEGO KAPITAŁU – skład konsygnacyjny
 5. USPRAWNIENIE OBSŁUGI DZIAŁÓW – szybsze dostawy/reklamacje
 6. USPRAWNIENIE KONTROLI WYDATKÓW – raportowanie/controlling

OSZCZĘDNOŚCI DLA KLIENTA Z TYTUŁU WPROWADZENIA OUTSOURCINGU

wykres_oszczednosci

Jako operator logistyczny proponujemy Państwu przejęcie następujących obszarów w zakresie logistyki artykułów BHP:

1. Prowadzenie magazynu, składu konsygnacyjnego na terenie zakładu.

Magazynowanie w oparciu o skład konsygnacyjny, magazyn Prosave.pl.

Prosave.pl odpowiedzialny jest za prowadzenie składu konsygnacyjnego w danej lokalizacji. Skład prowadzony jest przez wykwalifikowanego Pracownika.

Pracownik magazynu odpowiedzialny jest za funkcjonowanie magazynu, a więc:

 • przyjęcia towaru od dostawcy (Prosave.pl)
 • wydania towaru uprawnionym pracownikom KLIENTA
 • ewidencjonowania obrotu towarowego w oparciu o system MOR, uzupełnianie stanu magazynowego przez składanie zamówień elektronicznych via program MOR do centrali Prosave.pl
 • uaktualniania bazy danych MOR o dane związane z pracownikami, przydziałem ŚOI, etc.
 • przyjmowania i rozpatrywania ewentualnych reklamacji od pracowników
 • odbiór odzieży do utylizacji

Magazynowanie na zasadzie składu konsygnacyjnego polega na tym, iż towar znajdujący się na magazynie składu jest własnością Prosave.pl, dzięki czemu obowiązek zapłaty za towar przez klienta następuje dopiero w momencie wydania towaru Pracownikowi. Wydanie towaru następuje zgodnie z systemem MOR i tabelą przydziału obowiązującą w zakładzie. Wszystkie pobrania są rozliczane w skali jednego miesiąca, zbiorczą fakturą.

2. Prowadzenie kartotek pracowniczych.

System MOR jest produktem autorskim przygotowanym specjalnie przez nasz zespół IT, uwzględniającym potrzeby klientów z branży BHP. To kompletny program umożliwiający zarządzanie kartotekami pracowniczymi, magazynem odzieżowym i artykułów BHP a także systemem usług prania i serwisu odzieży.

Pracownik magazynowy, po przeszkoleniu, jest całkowicie zdolny do obsługi bieżącej systemu MOR.W tym zakresie ściśle współpracuje z Koordynatorem ds. Sprzedaży zlokalizowanym w centrali Prosave.pl.

outsourcing

3. Redystrybucja ochron osobistych wśród pracowników w oparciu o skład konsygnacyjny.

Redystrybucja, czyli wydawanie odzieży pracowniczej a także ŚOI odbywa się w wyznaczone dni i w wyznaczonych godzinach w zakładzie.

Pracownicy zgłaszają się do magazynu w dogodnym dla siebie czasie i w terminie , jaki przypisany jest im z tytułu tabeli przydziału środków ochrony pracy w zakładzie.

Pracownicy pobierają również ŚOI w przypadku ich szybszego zużycia się ( na podstawie protokołu zużycia ).

Przydział wydawany jest ze stanu magazynowego, wydanie odnotowane jest w systemie MOR przez Pracownika magazynu i potwierdzone podpisem na dokumencie WZ przez Pracownika zakładu.

4. Redystrybucja ochron osobistych i materiałów technicznych na stanowiskach pracy w oparciu o vending przemysłowy, Magazynier 24H.

Dzięki zastosowaniu urządzeń vendingowych SavePro, SaveBox, SaveRent, SaveCon poprzez rozmieszczenie ich w pobliżu stanowisk pracy na hali produkcyjnej Klienta, pracownicy Klienta mają dostęp do ŚOI i produktów technicznych 24h. Pobrania  są monitorowane, zużycie w pełni kontrolowane a zawartość urządzeń uzupełniana jest przez pracownika Prosave.pl wtedy kiedy jest to konieczne, po to aby nigdy nie zabrakło ochron na stanowisku pracy!

PROGRAM MOR
Magazyn Odzieży Roboczej

jest optymalnym narzędziem dla firm poszukujących rozwiązań skutecznie usprawniających łańcuch prognozy zamawiania wydawania i prania odzieży roboczej oraz materiałów BHP wydawanych pracownikom!

outsourcing

Program automatycznie:

 • Wyznacza datę wydania materiałów BHP.
 • Wylicza prognozę zużycia materiałów BHP w ciągu zadanej liczby dni, dzięki czemu można zamówić niezbędne materiały odpowiednio wcześniej.
 • Oferuje możliwość szybkiego i łatwego utworzenia zamówienia na wybrane materiały do wybranego dostawcy materiałów BHP.
 • Udostępnia możliwość szybkiego i łatwego utworzenia protokołu zużycia wybranych materiałów BHP.
 • Oferuje możliwość szybkiego i łatwego utworzenia zamówienia na wybrane materiały na podstawie protokołu zużycia.
 • Zapamiętuje listę wydanych materiałów, wraz z datą ich wydania i najważniejszymi cechami wydanego materiału.
 • Wyświetla statystyki wydawanych materiałów.
 • Posiada funkcję filtrowania i sortowania list ze względu na zadane kryteria.
20d483f8adc5f9e233ad62bf3b27a3b1b136ea7185bd3d646ae006827d2493ae