Tabela doboru filtrów

 

Nazwa substancji chemicznej nr CAS Filtr Uwagi
1,2 -Dwuchloroetan 107 06 2 A  
2-Nitropropan 79 46 9 A 4
2-Propanol 67 63 0 A  
Aceton 67 64 1 AX  
Acetylen 74 86 2 inst.spr.pow.  
Akroleina 107 02 8 AX 3
Akrylan metylu 96 33 3 A 5,6
Akrylan etylu 140 88 5 A 4,5,6
Aldehyd benzoesowy 100 52 7 A  
Aldehyd glutarowy 111 30 8 A 6
Aldehyd masłowy 123 72 8 A  
Aldehyd octowy 75 07 0 AX 4
Alkohol allilowy 107 18 6 A 3
Alkohol benzylowy 100516 A  
Alkohol dwuacetonowy 123 42 2 A 3
Amid kwasu akrylowego 79 06 1 A + P3 1,4,5
Amid kwasu octowego 60 35 5 A + P3 1,4
Amin allilowy 107 11 9 K 5
Amoniak 7664 41 7 K  
Anhydryt kwasu maleinowego 108 31 6 B + P3 1,6
Anilina 62 53 3 K  
Antymon 7440 36 0 P3 4,5
Antymowodór 7803 52 3 B  
Arsenowodór 7784 42 1 B  
Arsen (bez arsenowodoru) 7440 38 2 P3  
Azot 7727 37 9 inst.spr.pow.  
Azotan srebrowy 7761 88 8 P3  
Bar 7440 39 3 P3  
Benzen 71 43 2 A 4
Benzotriazol 95 14 7 A + P3 1
Benzyna 86290 81 5 AX  
Benzyna lakowa 8052 41 3 A  
Beryl 7440 41 7 P3 4,6
Bezwodnik kwasu octowego 108 24 7 B  
Bezwodnik ftalowy 85 44 9 P3 6
Brom 7726 95 6 B  
Bromek etylu 74 96 4 AX 3
Bromek metylu 74 83 9 AX 3,5
Butanol (alkohol butylowy) 71 36 3 A  
Chlor 7782 50 5 B  
Chlorany   P3  
Chlorek acetylu 75 36 5 B  
Chlorek allilu 107 05 1 AX 5
Chlorek benzoilu 98 88 4 B  
Chlorek benzylu 100 44 7 B 3,4
Chlorek cynku (opary) 7646 85 7 P3  
Chlorek etylu 75 00 3 AX 4
Chlorek glinu 7446 70 0 A + P3 1
Chlorek metylenu 75 09 2 AX 4
Chlorek metylu 74 87 3 AX 4
Chlorek winylidenu 75 35 4 AX  
Chlorek winylu 75 01 4 AX 4,5
Chlorek żelazawy   BE + P3 1
Chloroform 67 66 3 AX 4
Chloropen, neopren 126 99 8 AX 4
Chlorowodór (kwas solny) 7647 01 0 B  
Cyjanek (jak CN) 57 12 5 B + P3 1,3
Cyjanowodór 74 90 8 B 3,5
Cykloheksanol 108 93 0 A+ P3  
Cykloheksanon 108 94 1 A  
Czterochlorek węgla, tetrachlorometan 56 23 5 A 4
Czteroetylek ołowiu 78 00 2 A+ P3 1,5
Czterometylek ołowiu 75 74 1 A+ P3 1,5
Czterowodorofura n 109 99 9 A  
Dioksan 123 91 1 A 4,5
Dwufenyl 92 52 4 A+ P3 1
Dwumetyloformamid 68 12 2 A 4,5
Dwusiarczek węgla 75 15 0 AX 5
Dwutlenek azotu 10102 44 0 inst.spr.pow.  
Dwutlenek chloru 10049 04 4 B  
Dwutlenek siarki 7446 09 5 E  
Dwutlenek węgla 124 38 9 inst.spr.pow.  
EDTA, kwas wersenowy 60 00 4 P3  
Epichlorohydryna 106 89 8 A 4,5,6
Etanol (alkohol etylowy) 64 17 5 A  
Eter etylowy, eter 60 29 7 AX  
Eter bis 2 23 8   3,6
Eter glikomonobutylowy 111 76 2 A 5
Eter glikomonometylowy 10 96 4 A 5
Etylenodwuamina 107 15 3 K 3,6
Farby przeciwporostowe   A+ P3  
Fenol, hydroksybenzen 108 95 2 B + P3 1,5
Fluor 7782 41 4 B  
Fluorek sodowy 7681 49 4 P3  
Fluorki (jak F)   P3  
Fluorowodór 7664 39 3 B  
Formaldehyd, aldehyd mrówkowy 50 00 0 A 4,5,6
Fosforan trójbutylowy 126 73 8 A  
Fosfon (fosfowodór) 7803 51 2 B  
Fosforan sodu 7601 54 9 P3  
Freon 113 76 13 1 inst.spr.pow.  
Furfurol 98 01 1 A  
Gaz azotowy   inst.spr.pow.  
Glikol etylenowy 107 21 1 A  
Hydrazyna 302 01 2 K 3,4,5,6
Hydrochinon 123 31 9 P3 4,6
Izoforon 78 59 1 A  
Jod 7553 56 2 P3 3
Jodek metylu 74 88 4 AX 4,5
Kadm 7440 43 9 P3 4
Karbonylek niklu 1 3463 39 3 inst.spr.pow. 4,5
Kobalt (pył i dym) 7440 48 4 P3 ó
Krezol 1319 77 3 A + P3 1
Krystobalit, dwutlenek krzemu 14464 46 1 P3 4
Krzemian sodu 6834 92 0 P3 3
Ksylen 1330 20 7 A 5
Kumen, izopropylobenzen 98 82 8 A 5
Kwas adypinowy 124 04 9 P3  
Kwas akrylowy 79 10 7 B  
Kwas amidosulfonowy 5329 14 6 B + P3 1
Kwas azotowy 7697 37 2 B  
Kwas chromowy 1333 82 0 P3 4,6
Kwas fluorokrzemowy 16961 83 4 B + P3 1
Kwas fosforowy (opary) 7664 38 2 BE + P3 1
Kwas mrówkowy 64 18 6 E  
Kwas nadchlorowy 7601 90 3 BE  
Kwas octowy 64 19 7 B  
Kwas propionowy 79 09 4 B  
Kwas siarkowy (opary) 7664 93 9 E + P3 1
Kwas szczawiowy 144 62 7 P3  
Mangan 7439 96 5 P3  
Melamina 108 78 1 inst.spr.pow.  
Metanol (alkohol metylowy) 67 56 1 AX 5
Metylenodwufenyloizocyjanian (MDI) 101 68 8 B + P3 1,6
Metyloamina 74 89 5 K  
Metylochloroform 71 55 6 A  
Metyloetyloketon (MEK) 78 93 3 A 5
Metyloizobutyloketon (MIBK) 108 10 1 A 3,5
Metakrylan metylu 80 62 6 A 5,6
Miedź 7440 50 8 P3  
Monometyloamina 74 89 5 K  
Morfolina 1 1091 8 A 5
Nadboran sodowy 10486 00 7 P3  
Nadchloran etylenu 127 18 4 A 4,5
Nadmanganian potasu   P3  
Nadtlenek wodoru 7722 84 1 inst.spr.pow.  
Nadtlenki organiczne   A + P3 1
Nafta alifatyczna 8052 41 3 A  
Nafta aromatyczna   A  
Nikiel, metal 7440 02 0 P3 4,6
Nitrobenzen 98 95 3 A 5
Nitrogliceryna 55 63 0 A 5
Nitroglikol 628 96 6 A 5
Nitryt kwasu akrylowego 107 13 1 A 4
Octan amylu 628 63 7 A  
Octan butylu 123 86 4 A  
Octan etylu 141 78 6 A  
Octan winylu 108 05 4 A  
Oktan 111 65 9 A  
Ozon 10028 15 6 B  
Ołów (pył i opary) 7439 92 1 P3  
PCB (dwufenyle polichlorowane)   A+ P3 1,4,5
Pięciochlorofenol 87 86 5 P3 4,5
P- fenylodwuamina 106 50 3 P3 3,6
Piperydyna 110 89 4 K  
Piperazyna 110 85 0 K + P3 1,6
Pirydyna 110 86 1 A  
Podchloryn sodu 7681 52 9 B + P3 1
Podtlenek azotu (gaz rozweselający) 10024 97 2 inst.spr.pow.  
Propanol (alkohol izopropylowy) 67 63 0 A  
Pył obojętny   P3  
Pył bawełniany   P3  
Rtęć (opary) 7439 97 6 Hg-P3 2,5,6
Selen 7782 49 2 P3  
Selenowodór 7783 07 5 A 3
Siarczan dwumetylu 77 78 1 A 3,4,5
Siarczki selenu 7782 49 2 P3 4
Siarkowodór 7783 06 4 B  
Styren, fenyloetylen 100 42 5 A 5
Terpentyna (olej) 8006 64 2 A 5,6
Tlenek azotu 10102 43 9 inst.spr.pow.  
Tlenek cynku (opary) 1314 13 2 P3  
Tlenek etylenu, 1,2-epoksytan 75 21 8 AX 4,5
Tlenek glinu 1344 28 1 P3  
Tlenek węgla 630 08 0 inst.spr.pow.  
Tlenek wanadu (pył) 1314 62 1 P3  
Tlenek wapnia 1305 78 8 P3  
Tlenek żelazowy (opary) 1309 37 1 P3  
Toluen 108 88 3 A 5
Toluenodwuizocyjanin (TDI) 91 08 7 inst.spr.pow. 4,6
Trójchloroetan 71 55 6 A  
Trójchloroetylen 79 01 6 A 4
Trójmetylen benzenu 526 73 8 A  
Trydymit (dwutlenek krzemu) 15468 32 3 P3  
Węglan sodu 497 19 8 P3  
Winylotoluen 25013 15 4 A  
Wodór 1333 74 0 inst.spr.pow.  
Wodorotlenek potasu 1310 58 3 P3  
Wodorotlenek sodowy 1310 73 2 P3  
Uwagi:
1. Należy zastosować filtropochłaniacz.
2. Filtropochlaniacz SR 299-2 ABEK1 Hg P3R oraz SR 599 A1BE2K1 Hg P3R. Typ Hg – maksymalny czas użycia: 50 godzin.
3. Należy stosować maskę całotwarzową.
4. Substancja rakotwórcza.
5. Wchłaniany przez skórę.
6. Uważany za substancję uczulającą.
f6a4ec8e76cb488d8a1926be98946d78b79dd5617b055ccb92b148c2e1a1b08f